Порядок подання електронних заяв

 • Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 • Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.
 • Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.
 • У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, 5 вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.
 • Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 • В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).
 • Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
 • Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».
Посилання :

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» та її розгляду коледжем.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, та містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію та його конкурсний бал;
 • особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;
 • статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

 • «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;
 • «Зареєстровано у навчальному закладі» – електронну заяву прийнято Медичним коледжем до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету;
 • «Відмовлено навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;
 • «Скасовано навчальним закладом» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву анульовано закладом вищої освіти за рішенням приймальної комісії не пізніше наступного дня після завершення прийому документів за умови виявлення закладом вищої освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу ІX Правил прийому;
 • «Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках: вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу ІX Правил прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу VІ Умов прийому;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж». КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» до початку вступної кампанії у строки, визначені в пункті 7 розділу XV Умов прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються: назва конкурсної пропозиції, на якому (яких) ведеться підготовка; освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання); назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм в межах спеціальності); форма навчання; курс, на який здійснюється прийом; встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення; дати початку та закінчення прийому заяв; ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення; обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення); перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

II. Подання електронної заяви

2.1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу V Правил прийому.

2.2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою:https://ez.osvitavsim.org.ua/.

2.3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінета;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.  Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

2.6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.  Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): додатка до атестата про повну загальну середню освіту;  кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

2.9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів: «Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти; «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Коледжу

3.1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти.

3.2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені в пункті 2 розділу ІV Правил прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

3.3. На підставі рішення приймальної комісії КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до коледжу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

3.4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої навчальним закладом або вступником під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано навчальним закладом» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого закладу вищої освіти. Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

3.5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Правилами прийому.

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог Правил прийому директор Білоцерківського  медичного коледжу  на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог Правил прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Подати заяву

Система «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів» діє на рівні із традиційною (паперовою) формою подачі документів відповідно до затверджених Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році (наказ № 1510 Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013).

Сподіваємося, що близькі для сучасної молоді інформаційні технології стануть корисними і під час вступу. Не бійтеся робити впевнений крок вперед і пам’ятайте, що майбутнє нашої держави залежить від розумної та ініціативної молоді!

Хай щастить!