Сестринська справа

Спеціальність:  5.12010102 «Сестринська справа»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація спеціаліста:    3231 Сестра медична
Нормативний термін навчання: (на основі повної загальної середньої освіти) - 3 роки
Ліцензійний обсяг прийому:  90 осіб  (53 – державна форма навчання, 37 – контрактна форма навчання)

До послуг студентів є гуртожиток, який розташований на території навчального закладу, бібліотека з читальним залом, спортивні майданчики. У коледжі є два комп’ютерні класи з вільним доступом до мережі Іntеrnet.

Очолює відділення старший викладач вищої кваліфікаційної категорії Новосьолова Надія Федорівна.

Сестринська справа  є  наукою, мистецтвом, галуззю професійної діяльності,   напрямом підготовки та  спеціальністю.

Сестринська справа – мистецтво надання допомоги пацієнтові у досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя.

Місія сестринської справи у відношенні до суспільства – допомогти людям, сім’ям та громадам покращити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал здоров’я, підтримувати його на сприйнятливому рівні в умовах того середовища, в якому вони мешкають і працюють.

Цілі сестринської справи:

 • допомога пацієнтові, його родині чи громаді у досягненні задовільного здоров’я;
 • максимальне залучення кожного пацієнта до піклування про своє здоров’я;
 • профілактика порушень у стані здоров’я;
 • задоволення потреб пацієнта у випадку захворювання чи немічності.

Функції сестринської справи:

 1. Забезпечення сестринського догляду за пацієнтами або керівництво доглядом, а саме:
      - догляд за здоровими –  підтримання у здорової людини стану, коли хвороба не може виникнути;
      - догляд за хворими – допомога хворій людині, котра намагається жити повноцінним життям, яке приносить задоволення;
 2. Навчання пацієнтів та їхніх родичів або інших доглядальників;
 3. Виконання обов’язків члена команди, що забезпечує медико-санітарну та медико-соціальну допомогу, зокрема надання первинної та невідкладної медичної допомоги, виконання призначень лікаря, виконання профілактичних та протиепідемічних заходів;
 4. Участь у науковій та інноваційній діяльності з метою удосконалення медико-соціальної допомоги пацієнтам.

Медична сестра – це кваліфікований фахівець, котрий має спеціальну сестринську освіту і відповідні професійні компетенції, визнає  філософію сестринської справи та керується її принципами у повсякденній діяльності,   здібний самостійно, а також у співробітництві з іншими медичними працівниками забезпечити населення необхідною медико-санітарною допомогою у межах своєї компетенції.

 

Медичні сестри призначені для виконання своїх професійних обов’язків у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів надання лікувально-профілактичної допомоги.

Вони займають посади медичних сестер:

 • загальної практики-сімейної медицини центрів та амбулаторій загальної-практики-сімейної медицини;
 • педіатричних і терапевтичних дільниць, патронажних медичних сестер поліклінік;
 • пунктів невідкладної медичної допомоги та станції швидкої  (екстреної) медичної допомоги;
 • дитячих садків,   шкіл,  ПТУ, ВНЗ,   інтернатів,   дитячих будинків,   здоровпунктів,
 • медичних пунктів;
 • медико-соціальних закладів (будинків дитини, будинків інвалідів, будинків ветеранів праці, хоспісів, будинків сестринського догляду, реабілітаційних центрів, притулків, медико-соціальної та судово-медичної експертизи тощо);
 • консультативних поліклінік, діагностичних центрів, лікарень, шпиталів, диспансерів, пологових будинків, перинатальних центрів, територіально-медичних об’єднань, клінік, стаціонарів науково-дослідних інститутів та медичних університетів.

  Білоцерківський медичний коледж (на той час – фельдшерсько-акушерська школа) розпочав  підготовку медичних сестер у 1951 році.

  Підготовка молодших спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа», акредитованої за І рівнем акредитації (сертифікат про акредитацію серія НД-І № 1040868 від 24.06.2010 року) у Білоцерківському медичному коледжі здійснюється згідно з ліцензією серія АВ № 552333 від 24.06.2010 року. Ліцензійний обсяг прийому становить 90 осіб, з яких 53 навчається за державною формою, 37 – за контрактною.

 Метою діяльності медсестринського відділення є: формування гармонійно розвинених компетентних фахівців сестринської справи, здатних до самоосвіти, які критично мислять, здійснюють пошук та опрацювання різноманітної інформації, мають активну громадянську позицію.

 Основними  завданнями медсестринського відділення є:

 • забезпечення якісної підготовки компетентних медичних сестер згідно з Галузевим стандартом вищої медичної освіти, здатних надавати медсестринську допомогу всім верствам населення, які її потребують;
 • виховання всебічно розвинутої особистості, здатної до самоосвіти в умовах інформатизації суспільства;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду та  толерантного ставлення до представників інших культур;
 • запровадження у освітній процес новітніх технологій сестринської допомоги і догляду;
 • формування компетентного викладацького складу відділення;
 • впровадження у навчальний процес сучасних освітніх технологій;
 • впровадження оптимальних форм і методів навчально-виховної роботи зі студентською молоддю; 
 • сприяння здоровому способу життя студентів;
 • створення умов для формування соціально зрілої особистості, виховання активної життєвої позиції громадянина та фахівця сестринської справи, готового брати активну участь у модернізації галузі, а також відстоювати незалежність  сестринської професії та її гідне місце у вітчизняній системі охорони здоров’я.

 

 Підготовку студентів спеціальності «Сестринська справа»  здійснює висококваліфікований педагогічний колектив. Загальна кількість викладачів, які працюють на відділенні, становить 55 осіб. Багато викладачів мають  вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «Старший викладач» та «Викладач-методист».

Конкурс фахової майстерності

Таланти медсестринського відділення